intern stud-book regulations

Het Belgisch FjordenpaardenStud-Book v.z.w. (Vereniging zonder winstoogmerk)

R E G L E M E N T   V A N   O R D E

HOOFDSTUK I - Doelstellingen van het Stud-Book

1. Met het oog op de verbetering van het fjordpaard heeft het Stud-Book als taak :
1.1. Het houden van het Stud-Book : enkel de door het Stud-Book erkende en gecertificeerde Stud-Book documenten zijn officieel.
1.2. Het uitvoeren van zoötechnische controles alsmede het verzamelen en verspreiden van de daaruit voortvloeiende gegevens.
1.3. De medewerking van de organisatie van de officiële keuringen.
1.4. Het inrichten van modelprijskampen en eventueel sportwedstrijden.

2. In het kader van de aanmoediging en de vervolmaking van de fokkerij van het fjordpaard mag het Stud-Book :
2.1. Gewestelijke groeperingen vormen met het oog op het verbeteren van de vertegenwoordiging alsmede het contact met de leden te verbeteren.
2.2. De vorming en de voorlichting van de leden organiseren of eraan medewerken.
2.3. Elke schikking treffen die van die aard is om de fokkerij te bevorderen of om afzetmogelijkheden te scheppen voor de in het Stud-Book ingeschreven paarden.
2.4. Zijn leden vertegenwoordigen in nationale of internationale organisaties.
2.5. Medewerken aan het behoud en eventueel het ondersteunen van de beste fokkernen.

3. Misbruiken en fraudes.
Het Stud-Book heeft als taak het opsporen en bestraffen van misbruiken en daden die van aard zijn om te schaden aan de belangen van de vereniging.

4. Binnen de perken van zijn bevoegdheden en zijn financiële mogelijkheden zal het Stud-Book elke, hem door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid toevertrouwde opdracht, aanvaarden.

HOOFDSTUK II – Gewestelijke groeperingen

1. Algemeenheden
1.1. Overeenkomstig artikel 4 van de statuten mag de raad van bestuur vanaf 13 aangesloten leden, gewestelijke groeperingen erkennen.
1.2. De gewestelijke groeperingen worden gevormd door de geografische grenzen van de provincie. De raad van bestuur mag slechts één gewestelijke groepering binnen de geografische grenzen van de provincie erkennen.
1.3. Is lid van een groepering, elkeen die zijn lidgeld voor het lopende jaar betaald heeft. Elk lid kan, los van zijn adres van domiciliering, kiezen van welke gewestelijke groepering hij wenst deel uit te maken.

2. Bevoegdheden en financiering van de gewesten
2.1. De gewestelijke groeperingen werken onder de bescherming van het Stud-Book. Op vraag of in akkoord met deze laatste kunnen de groeperingen hun leden samenroepen, initiatieven nemen die van aard zijn de fokkerij te bevorderen (studiedag, reis, show, prijskamp) en hun medewerking verlenen aan de initiatieven van het Stud-Book.

2.2. Elke gewestelijke groepering mag één actief lid met stemrecht per volledige schijf van 6 aangesloten leden, plus 1 actief lid per nieuw begonnen schijf van 6 en met een plafonnering van 16 actieve leden, in de schoot van de algemene vergadering van het Stud-Book afvaardigen. Zolang er in de provincies Luxemburg, Namen, Luik, Henegouwen of Waals Brabant, geen gewestelijke groeperingen bestaan, worden de leden van deze provincies (tenzij zij zouden kiezen volgens II 1.3., deel uit te maken van een ander gewest) als één gewest vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

2.3. De aanduiding van deze leden geschiedt bij geheime stemming en bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de leden aanwezig op de gewestelijke vergadering, op dewelke de leden schriftelijk moeten worden uitgenodigd. De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar en is hernieuwbaar. De vertegenwoordiging van de gewesten zal in functie van het aantal leden om de twee jaar worden herzien. Bij niet betalen van het lidgeld, bij overlijden of bij schriftelijk ontslag aan de gewestsecretaris van een actief lid, wordt dit op de eerstvolgende algemene vergadering van het gewest, vervangen door een ander actief lid dat het mandaat verder zet.
2.4. Het Stud-Book controleert de activiteiten van de gewestelijke groeperingen. Het Stud-Book kan een toelage toekennen of een deel van het lidgeld afstaan met het oog op de betoelaging van een secretariaat van het gewest.
2.5. Elk gewestbestuur verplicht er zich toe, naast medewerking aan de Stud-Book keuring en de statutaire ledenvergadering, tenminste één activiteit van algemeen animerende aard te organiseren per jaar.

HOOFDSTUK III - De Leden

Dit hoofdstuk III werd inmiddels op vraag van Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid al volledig opgenomen in de statuten zelf.

HOOFDSTUK IV - De Raad van Bestuur

1. De bestuurders worden voorgedragen vanuit de gewestelijke groeperingen uit de actieve leden. Iedere groepering heeft recht op 1 bestuurder per begonnen schijf van twintig leden met een plafond van maximum vier bestuurders per gewest.

2. Een bestuurder die de hoedanigheid van actief lid niet meer bezit, is automatisch ontslagnemend. Elke bestuurder die ontslagnemend is voor het einde van zijn mandaat, wordt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering door een ander actief lid vervangen die het mandaat beëindigt.

3. De kandidatuur voor het mandaat van bestuurder moet schriftelijk geschieden aan de nationale voorzitter of gemeld worden op de bestuursraad. De aanduiding van bestuurder geschiedt bij geheime stemming en bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.

4. De raad van bestuur wordt door middel van een eenvoudig schrijven, in opdracht van de voorzitter, door de algemeen secretaris samengeroepen. Dit dient te geschieden tenminste zeven dagen voor de datum van de vergadering. Een aangeschreven vergadering dient door te gaan op de gestelde datum, plaats en uur.

5. De vergadering van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, worden door de voorzitter voorgezeten.

6. In principe handelen enkel de voorzitter en de bijzonder gemandateerde leden in naam van de raad. Enkel de voorzitter heeft gezag ten aanzien van de algemeen secretaris en de schatbewaarder.

7. Bevoegdheden.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het maatschappelijk beheer. Zo is de raad van bestuur onder andere gemachtigd om betalingen te eisen of te geven ; elk roerend of onroerend goed te verwerven, ruilen of vervreemden ; elk roerend en onroerend goed in bewaring te geven of te nemen (eventueel : zowel kosteloos als ten bezwarende titel ze ook te verhuren of te huren zelfs voor meer dan negen jaar) ; elke rijks- of privé-toelage, legaat of gift te aanvaarden en te ontvangen ; het verstrekken en afsluiten van alle contracten, overeenkomsten en aannemingen ; het aangaan van leningen met of zonder waarborg ; het verstrekken en aanvaarden van alle vervangingen en borgstellingen hypothekeren (eventueel met vermelding van de inbeslagname van de onroerende goederen) van de onroerende goederen die aan de vereniging toebehoren ; het nagaan en uitvoeren van leningen en voorschotten ; het afzien van alle rechten zowel zakelijke als voortvloeiende uit verplichtingen en van zakelijke of persoonlijke borgtochten ; voor of na betaling opheffing te verlenen van elke bevoorrechte inschrijving of hypotheek, overschrijving, beslag of andere belemmeringen ; voor het gerecht te verschijnen als eiser of verweerder, elk vonnis te volstrekken of de uitvoering ervan te vorderen ; tot een vergelijk komen, schikkingen treffen.

8. De gewestvoorzitters worden telkenjare uitgenodigd op de laatste bestuursraad vóór de algemene statutaire vergadering. Dit om de dagorde van de algemene vergadering mede te bepalen. Deze gewestvoorzitters krijgen echter geen stemrecht op de bestuursraad.

HOOFDSTUK V - Het Secretariaat en de Schatbewaarder

De Raad van Beheer kiest onder de bestuurders bij volstrekte meerderheid van stemmen en bij geheime stemming een voorzitter en een ondervoorzitter. De Raad van Bestuur duidt eveneens een penningmeester en een algemeen secretaris aan.
De algemeen secretaris stelt de verslagen van de vergaderingen op van de raad van bestuur en van de algemene vergadering die hij samen met de voorzitter ondertekent. Hij bezorgt een kopij van deze verslagen aan de leden en aan het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid bevoegd voor het Stud-Book. Hij stelt een door de voorzitter ondertekende lijst op en legt deze neer op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel overeenkomstig artikel 10 van de wet van 27 juni 1921 en dit voor 15 april van het lopende jaar.
De penningmeester of schatbewaarder is verantwoordelijk voor de boekhouding en voor het kasgeld. Hij maakt de jaarlijkse verklaring van bezit op, overeenkomstig artikel 151 van het wetboek van de erfenisrechten.
De algemeen secretaris en de schatbewaarder zullen zich moeten onderwerpen aan het werkreglement opgesteld door de raad van bestuur.
De betalingsdocumenten kunnen worden ondertekend door de gevolmachtigden.
Betalingsdocumenten die de 1500 € overschrijden, moeten worden ondertekend door minimum twee gevolmachtigden ; deze betalingen dienen evenwel door de raad van bestuur te worden bekrachtigd. Om onze vereniging te vertegenwoordigen bij de financiële instelling die onze rekeningen beheerd, wordt volmacht gegeven aan de nationale voorzitter, de algemeen secretaris en de schatbewaarder.

HOOFDSTUK VI - Commissies

1.Met het oog op de studie van bijzondere problemen of voor de uitvoering van bepaalde problemen mag de raad van beheer commissies en werkgroepen oprichten. De besluiten van de commissies moeten door de raad van bestuur, aan dewelke ze verslag moeten uitbrengen, worden bekrachtigd.

2. De algemeen secretaris neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen van alle commissies. Hij stelt de verslagen van alle commissies op die hij samen ondertekend met de voorzitter van de betrokken commissie. Een kopij van het verslag wordt aan elk lid van de betrokken commissie alsmede aan de bestuurders bezorgd.
3. Personen die bijzondere bevoegdheden bezitten met betrekking tot de onderwerpen die zich op de agenda bevinden, mogen op de vergadering van de commissies worden uitgenodigd.

HOOFDSTUK VII - Opfok van dekhengsten

Komen in aanmerking voor opfok van dekhengsten in openbare dekdienst en mogen daarvoor naar de hengstenkeuring worden gebracht : alle hengsten met langs vaders- en moederskant vijf gekende generaties, waarvan de vader een goedgekeurde dekhengst is of was in de openbare dekdienst van een erkend Fjordenpaarden Stud-Book en waarvan de moeder ingeschreven werd bij geboorte in boek (klas) A van het hoofd Stud-Book van een erkend Fjordenpaarden Stud-Book.

Vaccinatie en gezondheidscontrole om toegelaten te worden op de keuring :
Alle Fjordenhengsten en hengstveulens die wensen deel te nemen aan de officiële hengstenkeuring, zullen verplicht ingeënt zijn tegen griep met complete vaccinatie – rappel inbegrepen. Bovendien zullen de hengsten geen drager zijn van een besmettelijke ziekte. Op veeartsadvies zullen de Fjorden die hieraan niet voldoen, geweigerd worden in de ring en in de manege. De vaccinaties zullen vermeld staan in het paardenpaspoort.

HOOFDSTUK VIII - Controle van afstamming door DNA typering

1. Steekproefsgewijze controle moet kunnen als de bestuursraad dat beslist :
- ofwel bij x-aantal veulens van één hengst ;
- ofwel bij x-aantal veulens per hengst.
Deze veulens worden aangeduid door loting. De kosten van dit onderzoek worden gedragen door het Stud-Book.

2. Controle in geval van twijfel over de juistheid van de opgegeven afstamming. Bij twijfel over de juistheid van een opgegeven afstamming van een paard, onderzoekt de raad van bestuur of er gegronde redenen zijn om tot DNA typering met ouderschapsonderzoek over te gaan. In geval de raad van bestuur oordeelt dat dit onderzoek nodig is, wordt een aanvraag overgemaakt aan de identificeerder-dierenarts. Deze controleert eveneens het brandmerk of de microchip van het paard, ziet erop toe dat de stalen op correcte wijze geïdentificeerd en verzegeld worden en plaatst zijn handtekening op de recipiënten van het staal. De identificeerder-dierenarts, wordt aangeduid door het Stud-Book. De verzegelde stalen worden door het Stud-Book voor onderzoek verzonden naar het labo Van Haeringen. De kosten zijn voor de eigenaar van het paard, tenzij deze in het gelijk wordt gesteld. Na bekendmaking van het resultaat van het onderzoek en bij correcte afstamming, bezorgt het Stud-Book, volgens de geldende regels voor opname in het Stud-Book register, het identificatiedocument aan de eigenaar van het paard. Dit document vermeldt de afstamming die werd bevestigd door middel van het onderzoek.

3. DNA-typering is verplicht voor alle hengsten die in aanmerking komen om een dekboek aan te vragen. Ouderschapscontrole is verplicht voor alle veulens, in te schrijven in boek (klas) B van het Belgisch Fjordenpaarden Stud-Book.

HOOFDSTUK IX

a) Hulp Stud-Book

Alle hulp Stud-Book paarden behouden de verworvenheden inherent aan dit hulpboek. Concreet betekent dit dat de veulens uit een hulpboekmerrie, op voorwaarde dat ze verwekt werden door een goedgekeurde Stud-Book hengst, opgenomen worden in het Stud-Book.

b) Registratie
Alle paarden die vanaf het jaar 2001 geregistreerd werden bij het Fjordenpaarden Stud-Book en waarvan de afstamming niet bekend is, worden niet toegelaten tot de fokkerij en kunnen niet deelnemen aan een officiële Stud-Book premiekeuringen.

c) Indeling van het Officieel Stud-Book vanaf de inschrijvingen 2008

BOEK (klas) A : HOOFDSTUD-BOOK voorbehouden aan veulens ingeschreven bij geboorte en beantwoordend aan de voorwaarden, verbonden aan dit boek :
- met dekbewijs van een dekhengst, goedgekeurd bij een erkend Fjordenpaarden Stud-Book
- in geval van kunstmatige inseminatie : met ingevuld en ondertekend inseminatie attest
- met tijdig opgestuurde geboorteverklaring en identificatie binnen het jaar van geboorte
- met correct ouderschapsonderzoek uitgevoerd door DNA bepalingen en op verzoek van het Stud-Book

BOEK (klas) B : tweede register, voorbehouden aan veulens ingeschreven bij geboorte en beantwoordend aan de voorwaarden, verbonden aan dit boek :
- met dekbewijs van een niet-goedgekeurde hengst, ingeschreven in boek A van een erkend Fjordenpaarden Stud-Book en waarvan 3 generaties bekend zijn
- in geval van kunstmatige inseminatie : met ingevuld en ondertekend inseminatie attest
- met tijdig opgestuurde geboorteverklaring en identificatie binnen het jaar van geboorte
- met verplicht uit te voeren ouderschapscontrole langs vaders- en moederszijde door DNA typeringen met correct resultaat

BOEK (klas) C : nevenregister, voorbehouden aan paarden met het uiterlijk aspect van een Fjord, zonder origines en beantwoordend aan de voorwaarden, verbonden aan dit boek :
- na voorstelling en goedkeuring van een juryteam, afgevaardigd door het Belgisch Fjordenpaarden Stud-Book

BOEK (klas) D : nevenregister, voorbehouden aan de registratie van alle andere paardachtigen.
Een paard, ingeschreven in boek D, kan zich nadien aanbieden aan een juryteam om te proberen naar boek C overgebracht te worden.

d) Toepassing en benoeming van de klassen

BOEK (klas) A : Fokkerij en Recreatie Fjord ingeschreven in het HoofdStud-Book
Paspoort met groene kaft.
De Fjordenpaarden, ingeschreven in boek A zijn toegelaten in de fokkerij en kunnen deelnemen aan alle officiële premiekeuringen, aan de hengstenkeuring en aan de officiële verrichtingsproeven.

BOEK (klas) B : Tweede register voor de Recreatiefjord
Paspoort met oranje kaft.
GESLOTEN voor alle nakomelingen, ongeacht het vaderdier  m.a.w. alle veulens van moeders ingeschreven in dit klas B, worden ook steeds in klas B ingeschreven.
GEEN deelname mogelijk aan officiële premiekeuringen, noch aan een officiële hengstenkeuring, noch aan de officiële verrichtingsproeven.

BOEK (klas) C : Nevenregister voor de Recreatie-Paardachtige met uiterlijk Fjordenaspect
Paspoort met rode kaft.
UITGESLOTEN voor de fokkerij.
GEEN deelname aan officiële premiekeuringen, noch aan een officiële hengstenkeuring, noch aan de officiële verrichtingsproeven.

BOEK (klas) D : Nevenregister voor de Recreatie-Paardachtige
Paspoort met rode kaft.
UITGESLOTEN voor de fokkerij.
GEEN deelname aan officiële premiekeuringen, noch aan een officiële hengstenkeuring, noch aan de officiële verrichtingsproeven.

HOOFDSTUK X – Aankoop en huren van een Fjordenhengst uit het buitenland

1) Hengsten komende uit het moederland Noorwegen
Alle beoordelingen op exterieur, testen, verrichtingsproeven en afstammelingenonderzoek, worden administratief aanvaard en overgenomen door het Belgisch Stud-Book. Al naargelang de leeftijd van de hengst, komt hij op zijn niveau in ons hengstenplan terecht.
Dus :
• Een hengst van 3 jaar, goedgekeurd in Noorwegen met basis menproef : is aanvaard voor één dekseizoen in België. Hij komt op 4-jarige leeftijd naar de exterieurkeuring en toont zich ook op harde bodem zonder beslag.
• De hengsten van 4 tot 8 jaar, goedgekeurd in Noorwegen met 30-dagen test : worden aanvaard tot aan het afstammelingenonderzoek in België.
• Een hengst van 8 jaar of ouder, goedgekeurd in Noorwegen met premie op afstammelingen en definitieve vergunning : is aanvaard en vrijgesteld voor het leven in België

De DNA bepaling van deze hengsten zal gekend zijn, ze zullen voorzien zijn van een microchip en een paspoort en hun identiteit zal gecontroleerd worden bij aankomst door middel van het aflezen van de microchip door een gemandateerd bestuurslid of een gemandateerd lid van de fokkerijcommissie.

Een dekboek kan aangevraagd worden als alle hierboven vermelde richtlijnen opgevolgd werden.

2) Hengsten komende uit andere landen dan het Moederland
• De 30-dagen testen, de verrichtingsproeven en het afstammelingenonderzoek worden administratief aanvaard en overgenomen door het Belgisch Stud-Book, van alle landen die lid zijn van Fjord Horse International. De hengsten die in het buitenland de proeven en testen niet aflegden die in het Belgisch hengstenplan vereist zijn voor hun leeftijdscategorie, zullen deze proeven en/of test moeten afleggen in België vooraleer aanvaard te worden. Een hengst die geen afstammelingenonderzoek onderging in het buitenland, zal zich in België aan dit onderzoek onderwerpen vooraleer een definitieve vrijstelling te ontvangen.

• De beoordeling op de exterieurkeuring wordt niet automatisch aanvaard. Een geïmporteerde of gehuurde hengst uit een ander land dan Noorwegen zal zich altijd eerst voorstellen op de officiële hengstenkeuring vooraleer een dekvergunning te ontvangen.

De DNA bepaling van deze hengsten zal gekend zijn, ze zullen voorzien zijn van een microchip en een paspoort en hun identiteit zal gecontroleerd worden bij aankomst door middel van het aflezen van de microchip door een gemandateerd beheerraadslid of een gemandateerd lid van de fokkerijcommissie.
Een dekboek kan aangevraagd worden als alle hierboven vermelde richtlijnen opgevolgd werden.

3) Het Belgisch Afstammelingenonderzoek bij een geïmporteerde hengst
De producten geboren in het buitenland vóór de invoer van deze hengst, kunnen aangewend worden in het Belgisch afstammelingenonderzoek. De resultaten op keuringen worden hiervoor opgevraagd aan het buitenlands Stud-Book. Dit geldt voor alle landen die lid zijn van Fjord Horse International en die dus de keuringscriteria van het Internationaal Handboek voor Juryleden van het Fjordenpaard hanteren.

4) Buitenlandse dekbonnen
Een veulen geboren uit een paring van een in het Belgisch FjordenpaardenStud-Book ingeschreven merrie met een goedgekeurde dekhengst uit het buitenland en waarvoor een geldige geboorteaangifte wordt gedaan, zal worden ingeschreven in het Belgisch FjordenpaardenStud-Book.

HOOFDSTUK XI – Kunstmatige Inseminatie

Het Belgisch Fjordenpaarden Stud-Book aanvaardt de veulens geboren uit een K.I. dekking, op voorwaarde dat alle Stud-Book- en Europese reglementen opgevolgd werden.
Dit geldt voor K.I. met vers sperma en met ingevroren sperma.

A. De afname en het bewaren gebeurt in een erkend Belgisch K.I. Centrum :

- Inschrijven van de veulens :

• De vader is ingeschreven in een erkend Fjordenpaarden Stud-Book en voldoet aan de voorwaarden tot het inschrijven van zijn producten.

• De moeder is ingeschreven in een erkend Fjordenpaarden Stud-Book en voldoet aan de voorwaarden tot het inschrijven van haar producten.

• Een geldig dekbewijs werd opgestuurd naar het nationaal Stud-Book secretariaat met aanvraag voor de registratie van het veulen ; vóór het einde van het geboortejaar EN vóór het spenen van het veulen. Samen met de geboorteverklaring (strook D van het dekbewijs) wordt het inseminatie attest opgestuurd.

- Het diepgevroren sperma wordt bewaard en verdeeld op aanvraag van de eigenaar (hengstenhouder) door een erkend K.I. Centrum. Op aanvraag van de hengstenhouder mag het K.I. Centrum sperma bezorgen, hetzij aan de eigenaar van de merrie (die de dosis laat toedienen ofwel door zijn veearts of door ieder ander persoon) indien de merrie zich bij hem bevindt ; hetzij aan de verantwoordelijke veearts van een erkend K.I. Centrum, indien de te insemineren merrie zich in een erkend Centrum bevindt. In beide gevallen wordt het sperma vergezeld van een document (in drie exemplaren) waarop de origine van het sperma staat vermeld en de bestemming. De veearts zal op dit document de datums invullen van de inseminaties en in samenwerking met het erkend K.I. Centrum zal de hengstenhouder het dekbewijs invullen.

- Het is ten zeerste aangeraden een contract op te maken tussen de fokker en de hengstenhouder zodat er een goede communicatie ontstaat tussen beide en de nodige afspraken neergeschreven staan.

B. Sperma invoeren uit het buitenland :

- Het K.I. Centrum waar de afname gebeurt, moet erkend zijn door de EEG (dit is belangrijk voor sperma uit Noorwegen, niet EEG land) en een geldige exportvergunning afleveren.

- Het is aan te raden dat de hengstenhouder (invoerder) zich vooraf in contact stelt met de veterinaire inspectiedienst (F.A.V.V.) om een invoervergunning aan te vragen. Dit is de sanitaire waarborg.

- De hengstenhouder mag persoonlijk instaan voor het transport van het ingevroren sperma vanuit het buitenlands K.I. centrum van afname naar het K.I. centrum in België waar het sperma zal bewaard worden en vanwaar de distributie zal gebeuren.

- Een kopij van de documenten afgeleverd door het centrum van afname en het centrum van distributie worden naar het Belgisch Fjordenpaarden Stud-Book opgestuurd.

- Inseminatie en aangifte veulens : zoals besproken in punt A.

April 2014 De Voorzitter,
Colette Poncelet