inwendig reglement

Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek v.z.w. (Vereniging zonder winstoogmerk)

R E G L E M E N T   V A N   O R D E

HOOFDSTUK I - Doelstellingen van het StudBook

1. Met het oog op de verbetering van het fjordpaard heeft het studbook als taak :
1.1. Het houden van het stamboek : enkel de door het studbook erkende en gecertificeerde stamboekdocumenten zijn officieel.
1.2. Het uitvoeren van zoötechnische controles alsmede het verzamelen en verspreiden van de daaruit voortvloeiende gegevens.
1.3. De medewerking van de organisatie van de officiële keuringen.
1.4. Het inrichten van modelprijskampen en eventueel sportwedstrijden.

2. In het kader van de aanmoediging en de vervolmaking van de fokkerij van het fjordpaard mag het studbook :
2.1. Gewestelijke groeperingen vormen met het oog op het verbeteren van de vertegenwoordiging alsmede het contact met de leden te verbeteren.
2.2. De vorming en de voorlichting van de leden organiseren of eraan medewerken.
2.3. Elke schikking treffen die van die aard is om de fokkerij te bevorderen of om afzetmogelijkheden te scheppen voor de in het studbook ingeschreven paarden.
2.4. Zijn leden vertegenwoordigen in nationale of internationale organisaties.
2.5. Medewerken aan het behoud en eventueel het ondersteunen van de beste fokkernen.

3. Misbruiken en fraudes.
Het studbook heeft als taak het opsporen en bestraffen van misbruiken en daden die van aard zijn om te schaden aan de belangen van de vereniging.

4. Binnen de perken van zijn bevoegdheden en zijn financiële mogelijkheden zal het studbook elke, hem door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid toevertrouwde opdracht, aanvaarden.

HOOFDSTUK II – Gewestelijke groeperingen (regionaal in Wallonië)

1. Algemeenheden
1.1. Overeenkomstig artikel 4 van de statuten mag de raad van bestuur vanaf 13 aangesloten leden, gewestelijke groeperingen erkennen.
1.2. De gewestelijke groeperingen worden gevormd door de geografische grenzen van de provincie. De raad van bestuur mag slechts één gewestelijke groepering binnen de geografische grenzen van de provincie erkennen.
1.3. Is lid van een groepering, elkeen die zijn lidgeld voor het lopende jaar betaald heeft. Elk lid kan, los van zijn adres van domiciliering, kiezen van welke gewestelijke groepering hij wenst deel uit te maken.

2. Bevoegdheden en financiering van de gewesten
2.1. De gewestelijke groeperingen werken onder de autoriteit van het Belgisch studbook. Op vraag of in akkoord met deze laatste kunnen de groeperingen hun leden samenroepen, initiatieven nemen die van aard zijn de fokkerij te bevorderen (studiedag, reis, show, prijskamp) en hun medewerking verlenen aan de initiatieven van het studbook.

2.2. Elke gewestelijke groepering mag één actief lid met stemrecht per volledige schijf van 6 aangesloten leden, plus 1 actief lid per nieuw begonnen schijf van 6 en met een plafonnering van 16 actieve leden, in de schoot van de algemene vergadering van het studbook afvaardigen. Zolang er in de provincies Luxemburg, Namen, Luik, Henegouwen of Waals Brabant, geen gewestelijke groeperingen bestaan, worden de leden van deze provincies (tenzij zij zouden kiezen volgens II 1.3., deel uit te maken van een ander gewest) als één gewest vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

2.3. De aanduiding van deze leden geschiedt bij geheime stemming en bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de leden aanwezig op de gewestelijke vergadering, op dewelke de leden schriftelijk moeten worden uitgenodigd. De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar en is hernieuwbaar. De vertegenwoordiging van de gewesten zal in functie van het aantal leden om de twee jaar worden herzien. Bij niet betalen van het lidgeld, bij overlijden of bij schriftelijk ontslag aan de gewestsecretaris van een actief lid, wordt dit op de eerstvolgende algemene vergadering van het gewest, vervangen door een ander actief lid dat het mandaat verder zet.

2.4. Het studbook controleert de activiteiten van de gewestelijke groeperingen. Het studbook kan een toelage toekennen of een deel van het lidgeld afstaan met het oog op de betoelaging van een secretariaat van het gewest.

2.5. Elk gewestbestuur verplicht er zich toe, naast medewerking aan de studbook keuring en de statutaire ledenvergadering, tenminste één activiteit van algemeen animerende aard te organiseren per jaar.

HOOFDSTUK III - De Raad van Bestuur

1. De bestuurders worden voorgedragen vanuit de gewestelijke groeperingen uit de actieve leden. Iedere groepering heeft recht op 1 bestuurder per begonnen schijf van twintig leden met een plafond van maximum vier bestuurders per gewest.

2. Een bestuurder die de hoedanigheid van actief lid niet meer bezit, is automatisch ontslagnemend. Elke bestuurder die ontslagnemend is voor het einde van zijn mandaat, wordt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering door een ander actief lid vervangen die het mandaat beëindigt.

3. De kandidatuur voor het mandaat van bestuurder moet schriftelijk geschieden aan de nationale voorzitter of gemeld worden op de bestuursraad. De aanduiding van bestuurder geschiedt bij geheime stemming en bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.

4. De raad van bestuur wordt door middel van een eenvoudig schrijven, in opdracht van de voorzitter, door de algemeen secretaris samengeroepen. Dit dient te geschieden tenminste zeven dagen voor de datum van de vergadering. Een aangeschreven vergadering dient door te gaan op de gestelde datum, plaats en uur.

5. De vergadering van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, worden door de voorzitter voorgezeten.

6. In principe handelen enkel de voorzitter en de bijzonder gemandateerde leden in naam van de raad. Enkel de voorzitter heeft gezag ten aanzien van de algemeen secretaris en de schatbewaarder.

7. Bevoegdheden.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het maatschappelijk beheer. Zo is de raad van bestuur onder andere gemachtigd om betalingen te eisen of te geven ; elk roerend of onroerend goed te verwerven, ruilen of vervreemden ; elk roerend en onroerend goed in bewaring te geven of te nemen (eventueel : zowel kosteloos als ten bezwarende titel ze ook te verhuren of te huren zelfs voor meer dan negen jaar) ; elke rijks- of privé-toelage, legaat of gift te aanvaarden en te ontvangen ; het verstrekken en afsluiten van alle contracten, overeenkomsten en aannemingen ; het aangaan van leningen met of zonder waarborg ; het verstrekken en aanvaarden van alle vervangingen en borgstellingen hypothekeren (eventueel met vermelding van de inbeslagname van de onroerende goederen) van de onroerende goederen die aan de vereniging toebehoren ; het nagaan en uitvoeren van leningen en voorschotten ; het afzien van alle rechten zowel zakelijke als voortvloeiende uit verplichtingen en van zakelijke of persoonlijke borgtochten ; voor of na betaling opheffing te verlenen van elke bevoorrechte inschrijving of hypotheek, overschrijving, beslag of andere belemmeringen ; voor het gerecht te verschijnen als eiser of verweerder, elk vonnis te volstrekken of de uitvoering ervan te vorderen ; tot een vergelijk komen, schikkingen treffen.

8. De gewestvoorzitters worden telkenjare uitgenodigd op de laatste bestuursraad vóór de algemene statutaire vergadering. Dit om de dagorde van de algemene vergadering mede te bepalen. Deze gewestvoorzitters, welke geen bestuurslid zijn, krijgen echter geen stemrecht op de bestuursraad.

HOOFDSTUK IV - Het Secretariaat en de Schatbewaarder

De Raad van Beheer kiest onder de bestuurders bij volstrekte meerderheid van stemmen en bij geheime stemming een voorzitter en een ondervoorzitter. De Raad van Bestuur duidt eveneens een penningmeester en een algemeen secretaris aan.
De algemeen secretaris stelt de verslagen van de vergaderingen op van de raad van bestuur en van de algemene vergadering die hij samen met de voorzitter ondertekent. Hij bezorgt een kopij van deze verslagen aan de leden en aan het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid bevoegd voor het studbook. Hij stelt een door de voorzitter ondertekende lijst op en legt deze neer op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel overeenkomstig artikel 10 van de wet van 27 juni 1921 en dit voor 15 april van het lopende jaar.
De penningmeester of schatbewaarder is verantwoordelijk voor de boekhouding en voor het kasgeld. Hij maakt de jaarlijkse verklaring van bezit op, overeenkomstig artikel 151 van het wetboek van de erfenisrechten.
De algemeen secretaris en de schatbewaarder zullen zich moeten onderwerpen aan het werkreglement opgesteld door de raad van bestuur.
De betalingsdocumenten kunnen worden ondertekend door de gevolmachtigden.
Betalingsdocumenten die de 1500 € overschrijden, moeten worden ondertekend door minimum twee gevolmachtigden ; deze betalingen dienen evenwel door de raad van bestuur te worden bekrachtigd. Om onze vereniging te vertegenwoordigen bij de financiële instelling die onze rekeningen beheerd, wordt volmacht gegeven aan de nationale voorzitter, de algemeen secretaris en de schatbewaarder.

Iedereen die wenst beroep te doen op diensten van het secretariaat dient in orde te zijn met het lidgeld.

HOOFDSTUK V - Commissies

1.Met het oog op de studie van bijzondere problemen of voor de uitvoering van bepaalde problemen mag de raad van beheer commissies en werkgroepen oprichten. De besluiten van de commissies moeten door de raad van bestuur, aan dewelke ze verslag moeten uitbrengen, worden bekrachtigd.

2. De algemeen secretaris neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen van alle commissies. Hij stelt de verslagen van alle commissies op die hij samen ondertekend met de voorzitter van de betrokken commissie. Een kopij van het verslag wordt aan elk lid van de betrokken commissie alsmede aan de bestuurders bezorgd.

3. Personen die bijzondere bevoegdheden bezitten met betrekking tot de onderwerpen die zich op de agenda bevinden, mogen op de vergadering van de commissies worden uitgenodigd.

HOOFDSTUK VI - De juryleden en de ringmeesters

1. Juryleden exterieurkeuringen 
De juryleden hebben allen een cursus gevolgd die werd ingericht onder toezicht vna het bevoegde ministerie en slaagden in die testen die op het einde van de lessenreeks afgenomen werden. Ze hebben minimum twee jaar stage gedaan, waarbij ze de Fjord stamboekkeuringen volgenden en samenwerkten met ervaren juryleden. Deze erkende juryleden brachten verslag uit over het werk van hun stagiair en bij een positief advies worden de stagiairs tenslotte benoemd door de bestuursraad tot officiële juryleden bij het Fjordenstamboek voor keuringen.

Op uitnodiging van het bestuur kan een in het buitenland erkend fjordenjurylid mee jureren in België.
Juryleden voor de jaarlijkse nationale hengstenkeuring worden driejaarlijks door de algemene actieve ledenvergadering aangeduid. Hun benoeming wordt in et Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

2. Functie en gedrag van de jury 
Er kan niet in beroep gegaan worden tegen de beslissingen van de jury. De Beslissingen die genomen zijn op grond van documenten die vals of onnauwkeuring blijken te zijn, worden door de jury nietig verklaard.
Onder vervalsing horen ook de Fjorden waarbij de witte aangeboren aantekeningen verwijder of gecamoufleerd worden. Deze dieren kunnen uitgesloten worden. Eenmaal in de keurdersring moet de jury onafhankelijk blijven van de omgeving, zonder gelegenheid tot beïnvloeding, en de nodige discretie in acht nemen.

3. De ringmeesters
De ringmeesters worden op nationaal vlak aangeduid en voorkeur wordt gegeven aan personen uit een ander gewest. De taken van de ringmeesters beperken zicht tot "binnen" de ring. De ringmeesters worden ermee belast de paarden op te ropen per reeks en in welke volgorde ze zullen worden voorgebracht. Na het keuren zal de jury aan de ringmeester vragen de paarden in volgorde van uitslagen op te stellen. De ringmeesters dienen zich te gedragen volgens de eisen en uitslagen van de jury en zullen geen commentaar geven aan de jury aangaande de kwaliteit van de paarden, ook geen opmerkingen omtrent de eigenaar. De ringmeester brengt de uitslag naar het secretariaat. 
Minstens één ringmeester is bestuurslid. Deze draagt tevens de verantwoordelijkheid voor het verloop van de keuring en is het aanspreekpunt bij geschillen.

4. Juryleden verrichtingsproeven
De juryleden worden aangesteld door het bestuur van het Fjordenpaardenstamboek. De vorming en benoeming van de juryleden voor de verrichtingsproeven gebeurt binnen het stamboek.
Verschillende eisen worden gesteld:

 • Het kandidaat jurylid legde een proef af met een bevredigend resultaat in de discipline waarin hij wenst te jureren (appreciatie gebeurt door reeds aangestelde jurylede)
 • Het kandidaat jurylid jureerde drie maal de verrichtingsproef mee samen met een reeds aangestelde jurylid
 • Na deze stageperiode wordt het kandidaat jurylid geëvalueerd binnen de commissie verrichtingen.
       -   Bij positief advies kan zijn kandidatuur tot verkiezing als effectief jurylid worden voorgedragen aan het bestuur
       -   Bij negatief advies worden werkpunten uitgeschreven. Het kandidaat jurylid begint een nieuwe stageperiode. De inhoud van deze periode
           wordt door de commissie bepaald. Na deze periode komt er een nieuwe evaluatie.

Kandidaat juryleden worden pas effectief jurylid wanneer hun kandidatuur door de bestuursraad werd aanvaard. 

HOOFDSTUK VII - Geschillen

1. Basisregels
Door hun aansluiting als lid gaan de leden van de stamboekvereniging de verbintenis aan zich te onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het foktechnisch reglement en de beslissingen van de organen van de stamboekvereniging. Elk lid kan op ieder ogenblik ontslag nemen als lid van de stamboekvereniging. Elk lid wordt verondersteld ontslag te nemen als het nalaat of weigert zijn jaarlijks lidgeld te betalen.
Door deel te nemen aan de keuringen, wedstrijden, prijskampen of shows verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord zich te onderwerpen aan het wedstrijdreglement en aan de beoordeling van de juryleden en de beslissingen van de organen van de stamboekvereniging. Op keuringen, wedstijden, prijskampen en shows zijn de beslissingen van de door de stamboekvereniging aangestelde jury definitief en onherroepelijk, met inbegrip van de beoordeling, het desgevallend klasseren van de paarden en de verstrekte uitleg en gemaakte bemerking.

Tegen een veterinaire keuringsuitslag kan beroep worden aangetekend door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van de stamboekvereniging voor een tweede opinie en/of herkeuring. De uitslag van de tweede veterinaire keuring is bindend. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de eigenaar van het paard.

Tegen een resultaat op een keuring, wedstrijd, prijskamp of show kan geen verzet of beroep worden aangetekend. De beslissing van de aanwezige juryleden is definitief en bindend voor alle deelnemers van de betrokken keuring, wedstrijd, prijskamp of show.

Tegen hengsten die uitgesloten worden tot de voortplanting, is geen verzet of beroep mogelijk tegen de  goedkeuring of weigering van goedkeuring voor de dekdienst voor opname van de uit die hengst geboren veulens in een bepaalde sectie of klasse van het stamboek is eveneens geen verzet of beroep mogelijk.

Tegen een beoordeling op een keuring, wedstrijd, prijskamp of show kan wel bezwaar worden aangetekend door de klacht met een aangetekend schrijven naar het secretariaat van de stamboekvereniging te sturen binnen de vijf dagen na de keuring, wedstrijd, prijskamp of show. Het bezwaar zal worden onderzocht door de Raad van Bestuur die daarbij advies kan vragen aan één of meerdere van de door de stamboekvereniging aangestelde juryleden. Het resultaat van het onderzoek zal schriftelijk aan het lid worden meegedeeld. Deze beslissing kan inhouden dat de stamboekvereniging maatregelen neemt, dat aanpassingen of verduidelijkingen aan het reglement worden doorgevoerd, doch dat kan nooit leiden tot het wijzigen van de door de jury genomen beslissing. Een gerechtelijke betwisting is niet mogelijk.

De stamboekvereniging heeft de mogelijkheid predicaten toe te kennen of te weigeren. Tegen het toekennen of weigeren van toekenning van een predicaat is geen verzet of beroep mogelijk. De predicaten worden uitgereikt op basis van de gegevens die gekend zijn bij het secretariaat van het Stamboek. Ontbrekende gegevens dienen door de eigenaar zelf te worden voorgelegd.

De inschrijving van een paard in een bepaalde sectie of klasse van het Stamboek, gebeurt overeenkomstig het fokprogramma. Tegen een inschrijving in een bepaalde sectie of klasse van het Stamboek is geen verzet of beroep mogelijk.

2. Mogelijke sancties
Volgende sancties kunnen door de stamboekvereniging opgelegd worden aan de leden, ongeacht of deze gewoon lid zijn, actief lid of bestuurslid:
     1./ Een vraag exuses aan te bieden
     2./ Een verwittiging
     3./ Een blaam
     4./ Het inhouden van prijzengeld en verplaatsingsvergoedingen
     5./ Het uitsluiten van het recht op deelname van leden en paarden aan wedstrijden, prijskampen of show of andere activiteiten van de
          stamboekvereniging, gedurende maximaal 3 jaar, met dien verstande dat uitsluiting van het recht op deelname aan de keuring van hengsen of
          het inschrijven van veulens niet mogelijk is.
     6./ Het op non-actief stellen als lid,  actief lid en lid van de raad van bestuur gedurende maximaal 3 maand, in afwachting van een beslissing over
          de vraag tot uitsluiting als lid, actief lid en lid van de raad van bestuur. Deze beslissing kan genomen worden door de raad van bestuur, in
          afwachting van een vraag tot uitsluiting als lid. Hiertoe is een absolute meerderheid vereist van de aanwezige leden. De termijn van het op non-
          actief stellen beloopt maximaal 3 maand en is niet verlengbaar
     7./ Het uitsluiten als lid, actief lid en lid van de raad van bestuur gedurende maximaal 5 jaar. Deze sanctie kan enkel genomen worden door de
          algemene vergadering, met minstens 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering

Deze sancties kunnen enkel opgelegd worden:
     a./ in geval van misbruik of tekortkoming tenaanzien van de statuten of de bijzondere reglementen.
     b./ in geval van een veroordeling wegens een inbreuk op wettelijke bepalingen betreffende de Fokkerijverordering of het Fokkerijbesluit.
     c./ indien hun houding van dien aard is, dat zij schade kan berokkenen aan de belangen van de stamboekvereniging, zoals bij een ongepaste houding tegenover jury, inrichters of deelnemers op keuringen, wedstrijden, prijskampen of shows, of tekortkomingen betreffende de juistheid van afstamming.

Alvorens maatregelen te treffen in verband met op non-actief stellen of uitsluiting, moet de Raad van Bestuur het betrokken lid uitnodigen om zich te kunnne verdedigen tegen de aangevoerde beschuldiging.

Voor de overige sancties kan de raad van bestuur een voorstel van beslissing nemen zonder het betrokken lid uit te nodigen om gehoord te worden. Het gemotiveerde voorstel van beslissing van de raad van bestuur wordt schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid, met vermelding dat het betrokken lid, indien hij hier niet mee instemt, kan vragen gehoord te worden, door de raad van bestuur of een door de raad van bestuur aan te duiden vertegenwoordiging van minstens drie bestuursleden. Na het horen van het betrokken lid zal de raad van bestuur een definitieve beslissing nemen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Indien één of meer der partijen zich niet kunnen vinden in een door de raad van bestuur genomen beslissing, kunnen klager en/of stamboekvereniging, het geschil voor advies en/of bemiddeling voorleggen aan de bemiddelingscommissie van de subsector fokkerij van PaardenPunt Vlaanderen. In dat geval neemt de raad van bestuur pas een beslissing na ontvangst van het advies van de bemiddelingscommissie. Dit advies is niet bindend. De beslissing van de raad van bestuur wordt meegedeeld aan het lid bij aangetekend schrijven.
Optioneel: Het lid kan beroep aantekenen tegen de beslissing genomen door de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, te versturen aan de maatschappelijke zetel van de stamboekvereniging binnen de maand na het aangetekend versturen van de beslissing. In dat geval zal het ingediende beroep op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van de stamboekvereniging worden geplaatst en zal de algemene vergadering hierin beslissen.

 

3. Mogelijke sancties
De vzw PaardenPunt Vlaanderen, subsector fokkerij, voorziet in een Bemiddelingscommissie, met het oog op het verlenen van een niet bindend advies/verzoeningsvoorstel en bemiddeling, om geschillen tussen fokkers onderling of tussen fokkers en de stamboekvereniging op te lossen. Deze commissie bestaat uit een aantal door de vzw PaardenPunt Vlaanderen, subsector fokkerij aan te zoeken onafhankelijke en deskundige leden:

 • juristen, gespecialiseerd in hippisch recht
 • dierenartsen, verbonden aan een universitaire faculteit en wetenschappelijke onderzoekers, gespecialiseerd in de paardenfokkerij, verbonden aan een universitaire faculteit
 • vertegenwoordigers van de Subsector Fokkerij, gespecialiseerd in stamboekaangelegenheden.

Alle leden worden benoemd door de raad van bestuur van PaardenPunt Vlaanderen, op voordracht van de Subsector Fokkerij.

Wanneer een geschil voor advies en/of bemiddeling voorgelegd wordt aan de bemiddelingscommissie, duidt het dagelijks bestuur van de subsector Fokkerij, in functie van de aard en het belang van het geschil één of drie leden van de bemiddelingscommissie aan, die belast worden met het formuleren van een niet-bindend advies en/of bemiddeling. Bij de aanstelling wordt er rekening mee gehouden dat de leden onafhankelijk kunnen handelen. Zo mag er bv. geen betrokkenheid zijn bij de werking van de betreffende stamboekvereniging.  De leden van de bemiddelingscommissie kunnen weigeren in een geschil tussen te komen. Vooraleer hun opdracht aan te vatten maken de leden van de bemiddelingscommissie een bestek van de kostprijs van hun opdracht over aan PaardenPunt Vlaanderen, dewelke dit als provisie factureert aan de vraagsteller(s), met respect van de BTW-verplichtingen en een overhead van 30%. Daarbij wordt ook de naam, het adres en de hoedanigheid van de aangestelde commissieleden meegedeeld. De leden van de bemiddelingscommissie hebben geen recht op een hogere vergoeding dan deze die voorzien werd in hun bestek.

Na ontvangst van betaling van deze factuur wordt de bemiddelingscommissie in werking gesteld en wordt de voorziene vergoeding uitbetaald aan de commissieleden. De leden van de bemiddelingscommissie verbinden er zich toe geen vergoeding aan te rekenen voor prestaties voorafgaandelijk aan ontvangst van betaling van voormelde facturatie. Behoudens het maken van voormeld  bestek worden de commissieleden ook niet geacht enige prestatie te leveren.

De aangestelde leden van de bemiddelingscommissie roepen de partijen samen, vragen alle relevante informatie en documenten op bij de partijen, bemiddelen in functie van het in onderling overleg beslechten van het geschil, en formuleren, wanneer geen verzoening kan worden bereikt, een niet-bindend advies, dat zij schriftelijk overmaken aan de partijen in het geschil, met kopie per mail aan de hiertoe aangeduide mailadressen van de Subsector Fokkerij en PaardenPunt Vlaanderen. Alles verloopt tegensprekelijk, zodanig dat alle partijen kennis hebben van alle argumenten en stukken van de tegenpartij.

Partijen hebben de mogelijkheid zich voorafgaandelijk aan het voorleggen van het geschil aan de bemiddelingscommissie akkoord te verklaren dat de bemiddelingscommissie in plaats van een niet-bindend advies, een bindende beslissing zal nemen. Tenzij door de partijen bij het voorleggen van het geschil aan de bemiddelingscommissie voor een bindende beslissing gemeld wordt dat zij vrij blijven het geschil aan de gewone rechter voor te leggen is een gerechtelijke betwisting niet meer mogelijk.

Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door de bemiddelingscommissie door derden te laten bijstaan of vertegenwoordigen. De bemiddelingscommissie kan hun persoonlijke verschijning vragen.
De tussenkomst van de bemiddelingscommissie resulteert in een akkoord na bemiddeling, een niet-bindend advies of een bindende beslissing. 

Deze bevat:
     1./ de inhoud van het akkoord na bemiddeling, het niet-bindend advies of de bindende beslissing
     2./ de motivering ervan
     3./ de namen van de leden van de commissie en hun handtekening
     4./ de namen en woonplaats/maatschappelijke zetel van de partijen, en in geval het om een akkoord gaat, hun handtekening
     5./ de datum.

De leden van de commissie en al wie bij de behandeling van het geschil betrokken was, zijn tot geheimhouding verplicht, betreffende alle gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis komen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bemiddelingscommissie, met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid.

HOOFDSTUK VIII - Controle van afstamming door DNA typering

1. Steekproefsgewijze controle moet kunnen als de bestuursraad dat beslist :

 • ofwel bij x-aantal veulens van één hengst;
 • ofwel bij x-aantal veulens per hengst.

Deze veulens worden aangeduid door loting. De kosten van dit onderzoek worden gedragen door het studbook.

2. Controle in geval van twijfel over de juistheid van de opgegeven afstamming. Bij twijfel over de juistheid van een opgegeven afstamming van een paard, onderzoekt de raad van bestuur of er gegronde redenen zijn om tot DNA typering met ouderschapsonderzoek over te gaan. In geval de raad van bestuur oordeelt dat dit onderzoek nodig is, wordt een aanvraag overgemaakt aan de identificeerder-dierenarts. Deze controleert eveneens het brandmerk of de microchip van het paard, ziet erop toe dat de stalen op correcte wijze geïdentificeerd en verzegeld worden en plaatst zijn handtekening op de recipiënten van het staal. De identificeerder-dierenarts, wordt aangeduid door het studbook. De verzegelde stalen worden door het stamboek voor onderzoek verzonden naar het labo Van Haeringen. De kosten zijn voor de eigenaar van het paard, tenzij deze in het gelijk wordt gesteld. Na bekendmaking van het resultaat van het onderzoek en bij correcte afstamming, bezorgt het studbook, volgens de geldende regels voor opname in het stamboekregister, het identificatiedocument aan de eigenaar van het paard. Dit document vermeldt de afstamming die werd bevestigd door middel van het onderzoek.